DOPRAVA

Semafor na křižovatce Mladoboleslavská x Živanická

Magistrát hl. m. Prahy vydal po 3 letech jednání, 2 různých projektech (Eltodo a AŽD) dne 7. 5. 2018 závazný pokyn TSK (Technická správa komunikací – dceřiná organizace), aby postavila alespoň provizorní signalizaci a po 4 měsících zkušebního provozu se řešil finální semafor. TSK se k věci staví dost liknavě a již 5x posunulo termín realizace. Ani poslední termín (konec srpna 2018) dodržen nebyl. Dne 3. 9. 2018 proběhlo místní šetření přímo ve Vinoři a Eltodo přislíbilo realizaci do měsíce, pokud dostane nějaké další povolení od Magistrátu (protože se jedná o silnici I. třídy). Každý týden urgujeme realizaci na TSK a na Magistrát jsme obratem poslali požadované dokumenty (již podruhé – neumí si je předat v rámci 2 oddělení). Doufejme, že nás od realizace první provizorní světelné signalizace dělí již jen týdny.

Kruhový objezd na křižovatce Mladoboleslavská x Chaltická

Studie na kruhový objezd je již 3 roky stará, projekt se začal řešit v polovině 2015 a hodně času zabralo pojednání s Policií a hlavně s ROPIDem a DPP, kteří nejprve vydali negativní stanovisko, že nechtějí, aby řidiči autobusů museli „zbytečně“ kroutit volantem. Změna stanoviska po několikerém přesvědčování nastala v roce 2016 a žádalo se o povolení na Magistrátu, protože jde o silnici I. třídy. Povolení bylo vydáno a pak se rok hledalo 800 tis. Kč na realizaci. Nakonec jsme přesvědčili magistrát, aby stavbu financoval přes TSK, kde se však realizace opět zadrhla, protože na TSK nejdříve špatně vysoutěžili dodavatele a teprve na druhý pokus se jim to podařilo. Podle posledních informací má být se zhotovitelem podepsána smlouva o dílo dne 21. 9. 2018 a snad se začne stavět do 3 týdnů. Původní závazný termín dokončení komunikovaný TSK byl konec prázdnin 2018.

AKTUÁLNĚ – Kruhový objezd již za 14 dní – 4-měsíční zkušební provoz!

„Světelná závora“ u Normy

Naprogramování stávajícího semaforu u Normy tak, že při vyšší, než povolené rychlosti, se signalizace přepne na červenou. Jedná se o náhradu původně zamýšleného úsekového měření rychlosti, které bylo opakovaně odmítnuto Policí ČR z důvodu délky úseku a počtu křižovatek, kde může vozidlo odbočit či se zapojit do měřeného úseku. Firma Eltodo otálí s instalací a zprovozněním od června 2018. Po místním šetření dne 7. 5. 2018 slibovalo Eltodo zprovoznění koncem září 2018. Nyní se opět vyjednává s TSK a Eltodem a Magistrátem, který na tuto změnu musí vydat dopravně inženýrské opatření (DIO). To by mělo být vydáno do konce září 2018 a pak bude semafor naprogramován.

Nové autobusové zastávky

Zastávka „Vinořský zámek“ na Mladoboleslavské směr Brandýs je dočasná a projektuje se finální, která bude součástí realizace “předzámčí”. V návaznosti na zastávku vznikne samozřejmě i přechod pro chodce. Zastávka ve směru na Kbely se již staví, ale při výkopových pracích se narazilo na inženýrské sítě, které se měly podle podkladů nacházet jinde a bylo potřeba upravit projekt. Po přestávce práce pokračují a zastávka by měla být cca v polovině října 2018 hotová. Zanesení do jízdních řádů bude následovat, ale vzhledem k systému ROPIDu tam některé linky mohou začít zastavovat až v prosinci. Budeme se to snažit maximálně urychlit.

Přechody pro chodce

Nový přechod pro chodce vznikne spolu s projektem zastávky „Vinořský zámek“ směr Brandýs a revitalizace předzámčí. Realizace nového přechodu není vždy jednoduchá, protože přechod musí být vždy z chodníku na chodník a pokud ten na jedné straně chybí, musel by se zde nejdříve postavit chodník a leckdy to není pozemek MČ nebo magistrátu.

Návrh městského okruhu

Pokud se bude stavět naše část městského okruhu (jeho trasa je navržena mezi obcemi Satalice, Radonice, Vinoř, Podolánka a Přezletice), bude realizována v poslední etapě, protože má alternativu v prodloužení Mladoboleslavské dálnice a potom přes Klíčovský kopec na Teplickou dálnici. Jedná se o čtyřproudou komunikaci s mimoúrovňovým křížením. Tlak na výstavbu našeho úseku je zatím minimální, pokud by se stavělo, tak až kolem roku 2035. Úřad MČ několikrát posílal námitky k původní variantě a v té poslední variantě návrhu došlo k výraznému zmenšení křižovatky s Mladoboleslavskou, k zahloubení komunikace do zářezu o několik metrů, je požadována důvěryhodná studie hlukové zátěže a následný návrh protihlukových o patření (tubus na mostě, protihlukové stěny). Vzhledem k tomu, že nebylo pro tento úsek dosud požádáno o územní rozhodnutí, je realizace opravdu hodně vzdálená. V řízení o územní rozhodnutí (UR) i stavební povolení budeme účastníky řízení a vzneseme shodné námitky jako v přípravné fázi (kde nemusely být vypořádány).

Parkování

MČ nemá pozemky, kde by mohla budovat parkovací domy, nebo velká parkoviště. Na nových sídlištích byly koeficient zeleně a zastavěnosti v územním plánu zcela vyčerpány, postavené silnice mají šířku jen 7 metrů a neumožňují parkování v souladu s vyhláškou. Je to patová situace, která nemá řešení (pomineme-li chimérická přání, že nový developer je povinen vyřešit všechny hříchy starých sídlišť a ke svým X místům postavit zdarma ještě 200 podzemních míst, což by ho stálo odhadem 120 mil. Kč).

Kde to je možné, rozšiřuje MČ současná parkoviště. Vzniklo nové P+R parkoviště u školy (Prachovická), další nové parkoviště je v Mikulovické (pod hřištěm), zrekonstruovalo se a rozšířilo parkoviště u křižovatky Bohdanečská x Klenovská, již dříve se postavilo parkoviště u fary atd. Nyní se projektuje nové parkoviště v Čeperské (11 míst) a bude se rekonstruovat parkoviště u Normy.

Problém je v tom, že nikdo není ochotný chodit 200m k autu, každý chce mít místo přímo před domem. MČ nabídla k pronájmu 40 parkovacích míst na fotbalovém hřišti, kde by mohli parkovat lidé ze sídliště, ale nebyl o to zájem. Lidé si musí uvědomit, že když kupují byt s jedním parkovacím stáním a mají 2 auta, budou mít problém s parkováním a není v silách MČ ho vyřešit.

Comments are closed.