Stanovy

občanského sdružení „Sdružení pro Vinoř“

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Občanské sdružení s názvem „Sdružení pro Vinoř“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou. Má sídlo na adrese: Bukovinská 96, 190 17 Praha 9 – Vinoř.
Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů.
Čl. 3
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou:

 1. ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení,
 2. rozvoj občanské společnosti na komunální úrovni v městské části Praha – Vinoř a v jejím okolí v oblasti kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní.


Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 1. praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí, orgány státní správy a samosprávy
  a jinými subjekty,
 2. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody
  a krajiny a rozvoje občanské společnosti,
 3. organizování veřejných kampaní k prosazování cílů sdružení,
 4. pořádání informačních, osvětových, kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí.

Čl.  5
Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Členství ve sdružení je dobrovolné.
 2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky, a zápisem do seznamu členů. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Výbor sdružení předkládá členské schůzi informaci o nově přijatých členech v daném kalendářním roce.
 4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 5. Člen sdružení má právo zejména:
  • účastnit se osobně veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
  • účastnit se členské schůze a hlasovat na ní,
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,
  • být informován o činnosti sdružení,
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení,
  • nahlížet do všech materiálů sdružení.
 6. Člen sdružení je povinen zejména:
 • dodržovat stanovy a další přijaté dokumenty týkající se činnosti,
 • zaplatit členský příspěvek, případně další příspěvky na zabezpečení práce sdružení, pokud je schválí členská schůze,
 • aktivně se podílet na činnosti sdružení,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
 • hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí a podporovat rozvoj občanské společnosti na komunální úrovni v městské části Praha – Vinoř a v jejím okolí,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení,
 • sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov rozhodnutím členské schůze.

Čl. 7
Orgány sdružení

  1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
 1. schválila případné změny stanov,
 2. zvolila na tříleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala,
 3. schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období,
 4. určila koncepci činnosti sdružení na další období,
 5. stanovila výši členských příspěvků,
 6. schválila rozpočet sdružení na příští období,
 7. zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,
 8. schválila další dokumenty potřebné pro činnost sdružení,
 9. rozhodla o zániku sdružení.
  1. Členskou schůzi svolává prokazatelným způsobem výbor sdružení. Za prokazatelný způsob svolání se považuje písemná pozvánka zaslaná předsedou nebo místopředsedou výboru poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresu, kterou člen uvedl na své přihlášce, nebo na členem aktualizovanou kontaktní adresu. Pozvánka musí být zaslána nejpozději 15 dnů přede dnem konání členské schůze. V písemné pozvánce musí být uveden navržený program členské schůze. Tento program musí obsahovat alespoň:
 1. zprávu o činnosti za minulé období,
 2. zprávu o hospodaření a o členské základně.
  1. Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Aby bylo rozhodnutí členské schůze přijato, musí se pro něj vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů. Pro přijetí následujících rozhodnutí je vždy nezbytná tříčtvrtinová většina přítomných členů:
 1. volba a odvolání členů výboru,
 2. vyloučení člena sdružení,
 3. zánik sdružení,
 4. změna stanov sdružení.
  1. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který je statutárním orgánem sdružení. Výbor sdružení má funkci řídicí a koordinační. Výbor sdružení zastupuje sdružení navenek. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Člen výboru může na svou funkci rezignovat, a to písemnou rezignací doručenou výboru. Rezignace je účinná dnem doručení písemné rezignace. Výbor sdružení je usnášeníschopný, když je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Svá rozhodnutí přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů výboru. Výbor sdružení řídí jednání členské schůze a pořizuje zápis z jejího jednání pro všechny členy sdružení. Zápis z členské schůze obdrží každý člen sdružení stejným způsobem, jako obdržel písemnou pozvánku na členskou schůzi.
  2. Za výbor jedná navenek jménem sdružení předseda výboru nebo jím pověřený člen sdružení.
  3. Funkce v orgánech sdružení jsou čestné a nehonorované.

Čl. 8
Hospodaření sdružení

 1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob nebo získanými granty, dotacemi, subvencemi apod. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.
 2. Sdružení hospodaří se svým nebo svěřeným majetkem podle obecně závazných právních předpisů. Sdružení je neziskový subjekt.
 3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na členské schůzi nejméně jednou ročně.
 4. O zániku sdružení rozhoduje členská schůze tříčtvrtinovou většinou přítomných členů.
  V případě zániku jmenuje výbor tříčlennou likvidační komisi, která rozhodne také o použití majetku, který zůstane po provedení likvidace. Tento majetek smí být předán pouze jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 18. května 2010. Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra.

Stanovy byly připraveny členy přípravného výboru:

V Praze dne 18. května 2010.

Podpis: Robert Rytina ………………………………….

Podpis: Markéta Kilingerová ………………………………….

Podpis: David Smoljak ………………………………….

Comments are closed.