Stanovy

Stanovy Sdružení pro Vinoř, zapsaný spolek

I.

Sdružení pro Vinoř, IČ 22 86 63 37, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu§ 3045 občanského zákoníku ve spojení s § 214 a násl.

II.

Název

Název „Sdružení pro Vinoř“ se s ohledem na § 216 občanského zákoníku mění na „Sdružení pro Vinoř, zapsaný spolek“ (dále jen „Spolek“).

III.

Sídlo

Adresa sídla je Bukovinská 96, 190 17 Praha 9 –Vinoř.

IV.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V.

Cíle, poslání a principy Spolku

1. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů.

2. Základními cíli Spolku jsou:

a) ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním Spolku,

b) rozvoj občanské společnosti na komunální úrovni v městské části Praha –Vinoř a v jejím okolí v oblasti kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní.

VI.

Hlavní činnost Spolku

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků podle čl. X. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností podle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, nebo na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

a) praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí, orgány státní správy a samosprávy a jinými subjekty,

b) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a rozvoje občanské společnosti,

c) organizování veřejných kampaní k prosazování cílů Spolku a

d) pořádání informačních, osvětových, kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí.

VII.

Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, nebo jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností podle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII.

Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2. Členství se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu.

3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výboru o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

4. Členství ve Spolku je individuální.

5. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

a) dobrovolným vystoupení člena; členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak,

b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,

c) vyloučením člena; členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku podle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností podle čl. IX. těchto stanov,

d) zánikem Spolku a

e) rozhodnutím Výboru o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 občanského zákoníku.

6. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX.

Práva a povinnosti člena

1. Každý člen Spolku má právo:

a) podílet se na činnosti Spolku,

b) být pravidelně informován o dění ve Spolku,

c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,

d) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku a

e) žádat o výpis ze seznamu členů podle čl. XI. těchto stanov.

2. Každý člen Spolku má povinnost:

a) platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze,

b) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,

c) dodržovat stanovy Spolku,

d) aktivně se podílet na činnosti Spolku a

e) pravidelně se informovat o dění ve Spolku.

X.

Členské příspěvky

1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.

2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout nebo snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí nebo snížení rozhoduje Výbor.

3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor.

XI.

Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje u fyzické osoby:

a) jméno a příjmení,

b) bydliště,

c) datum narození a

d) telefon nebo email.

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

3. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 30dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

4. Seznam členů je neveřejný. Odesláním žádosti podle čl. VIII. bodu 3. těchto stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů, který obsahuje údaje člena Spolku podle čl. XI. bodu 1 těchto stanov.

XII.

Orgány Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří Členská schůze a Výbor.

2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku podle čl. VIII. bodu 5 Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

XIII.

Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

a) určit hlavní zaměření činností Spolku,

b) rozhodovat o změně stanov,

c) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem,

d) rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,

e) schvalovat výsledek hospodaření Spolku,

f) volit členy Výboru,

g) jmenovat likvidátora při zániku Spolku,

h) hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,

ch) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku a

i) rozhodnout o přeměně Spolku.

3. Členská schůze je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do 8 týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.

5. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

6. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 30 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit.

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

8. Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce podle čl. XIII bodu 6. těchto stanov.

9. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIV.

Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.

2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy Výboru. Členové Výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.

3. Odměnu za výkon funkce člena Výboru stanoví Členská schůze, která může i rozhodnout, že výkon funkce člena Výboru bude bez odměny.

4. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.

5. Navenek za Spolek jedná předseda Výboru.

6. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.

7. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.

8. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

9. Do působnosti Výboru náleží:

a) svolávat Členskou schůzi,

b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,

d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,

e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

f) přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

g) rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků a

ch) schvalovat interní organizační normy Spolku.

XV.

Majetek a hospodaření Spolku

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností podle VII. těchto stanov.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda nebo odměna za výkon funkce podle Stanov, nebo sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu podle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XVI.

Zánik a likvidace Spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek podle schváleného návrhu na vypořádání.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 2. prosince 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 2. prosince 2015.

2. Znění těchto stanov je účinné od 1. ledna 2016.

Comments are closed.