Dopis z bojiště 24. 11. 2011

Drazí sdruženáři,

byl jsem dnes opakovaně vyzván, abych stručně popsal včerejší zastupitelstvo, ujímám se toho s ambicí podat zcela subjektivní a tendenční popis:

Počátek byl velice uvolněný, Markéta dorazila v čertovském převleku, starosta za Mikuláše s košem plným dárků (z Magistrátu), následovalo focení, úsměvy, žertíky. V tu dobu nikdo netušil, že to byly poslední úsměvy tohoto zastupitelstva. Hned po odsouhlasení 2 mimořádných bodů následoval první standardní a pěkně kontroverzní bod jednání. Převod tří pozemků na MČ, bohužel pozemků, na kterých byla vybudována cesta k mlékárně, a víme asi všichni, že to tehdy nebylo zcela v souladu se zákonem a dobrými mravy. Starosta obhajoval převzetí, jako šanci získat pro Vinoř důležitou cestu a zároveň jako možnost narovnat dávné spory kolem pozemků a cesty samotné. Následovala debata, která se nevyvíjela dle představ původně navrženého usnesení. Několik zastupitelů i lidí z publika kladlo všetečné otázky, zejména jak to bylo postaveno, proč bez stavebního povolení, jestli převzetím nelegitimuje MČ nějakou nepravost, atd. Celkem zajímavá informace z publika byla, že na dvou ze tří pozemků je v katastru  plomba a nejsou tam dořešeny majetkoprávní vztahy. Na to starosta nedokázal uspokojivě odpovědět, takže by vlastně zastupitelstvo hlasovalo o převzetí něčeho, o čem nezná závažné informace. Dále vyplynulo, že po převodu by musela MČ investovat cca 150 tisíc Kč na odfrézování povrchu na pozemcích, kde byla komunikace postavena v rozporu se zákonem. Debata pokračovala otázkami, zda pan Němec, který cestu využívá ke komerčním účelům (provoz mlékárny), dá spolu s komunikací MČ i dar na její budoucí opravy (komunikace je v žalostném stavu). Došlo i na porovnání, kdy developeři nových sídlišť dávali za převzetí stejně dlouhých nových komunikací se zámkovou dlažbou, chodníky a osvětlením obci dar cca 400 tis. Kč, touto optikou by měl dát pan Němce min ½ mil. Kč, ale spíše mnohem více, vzhledem ke stavu vozovky. Dorazila paní Petrová…

Již během debaty byla vidět značná nevole na panu starostovi, který náhle přestal odpovídat, dotazy si jen zapisoval, pak ukončil debatu a odpověděl najednou a jen na některé. Když se pak jeden zastupitel a jeden člověk z publika ozvali a chtěli se ještě na něco zeptat, byli oba upozorněni, že debata skončila a přistoupilo se k hlasování. Nemám oficiální zápis, ale myslím, že pro převod hlasoval jeden člověk (starosta) a proti bylo zbylých 10 zastupitelů. Pak se střídaly méně kontroverzní body s několika problémovějšími, tím myslím hlavně zprávu finančního výboru, která upozorňovala na některé nedostatky v hospodaření u Vincenta a ZŠ a zároveň obsahovala i návrhy na ořezání rozpočtu některých institucí na rok 2012. Okolo toho byla znovu debata, kde starosta obhajoval navýšení rozpočtu položku po položce, nejživěji se mluvilo o nakupování jídla do školní jídelny a jestli má mít dítě oběd o korunu dražší, nebo o knedlík méně, nebo zda má být potravina méně kvalitní. Bohužel toto bylo zcela marginální v celé zprávě finančního výboru, místo debaty o výběru dodavatele elektřiny a plynu pro budovy školy, Vincenta a úřadu (což představuje významné položky rozpočtu) se asi 20 minut vedla živá diskuze o knedlíku a hroudě másla.

Nicméně atmosféra houstla, starosta opět neumožnil vystoupit místostarostovi K. Jankovi s odůvodněním, že diskuze skončila, a přešlo se na body, kdy někdo žádá o dotaci, sportovci, myslivci, umělci. Jeden chudák se srdcem na dlani tam přišel osobně žádat o 4000 Kč na koncert skladeb B. Martinů v naší ZŠ, s tím že zajistí pomalu celý filharmonický orchestr. Někteří zastupitelé si nenechali ujít možnost toho člověka vykoupat a ogrilovat jak na interpelacích ve sněmovně. Létaly otázky typu, kdo jste, co jste, co budete hrát, kolik lidí přijde, kolik lidí přišlo minule, kolik z těch, co přišlo minule, bylo trvale bytem ve Vinoř…  Na což ten človíček omluvně poznamenal, že není zcela běžné na koncertu vážné hudby předkládat občanku. Pak ještě schytal pár rýpanců za to, že použil formulář B6 místo K2 a že úřad má chybu na samotném formuláři…. No, myslím, že se zase několik let nikdo z osobně žádajících o dotaci neobjeví, leda že by měl hodně posunutý práh bolesti. Ovšem na konec pán odkráčel s příslibem 4000Kč. Pravděpodobně nejobtížněji vydělané 4000Kč v jeho živote :-)

Následovalo zase pár bodů, na které nikdo již ani po minutě nevzpomene, a přišlo téma stěžejní – výstavba v Zámeckém dvoře. Starosta přednesl návrh, že MČ souhlasí s výstavbou za splnění myslím 4 podmínek (dopravní obsluha, kanalizace, ….). Pak následovala zase debata, zúčastnili se jí lidé, co bydlí kolem zámku a pár lidí z SPV. Ve stručnosti to vyznělo tak, že onu výstavbu tam nikdo nechce, záměr developera je nevhodný do této lokality a ač splňuje požadavky územního plánu, je to nevhodné z mnoha hledisek. Výsledek debaty byl, že zastupitelstvo nemusí souhlasit s výstavbou, a tak se mělo i odhlasovat negativní stanovisko (opačné než navrhoval starosta), nicméně dle K. Janka musí být zamítavé stanovisko doprovázeno i vysvětlením. Jelikož se na místě bez přípravy začalo koncipovat nějaké obecné prohlášení, které by mohl developer hravě rozmetat, padl návrh, odložit to o 14 dní na příští zastupitelstvo a připravit kvalitní zdůvodnění. Pokud bude takový text přijat, považoval bych to za velké a nevídané vítězství. Místo dosud obvyklých vyjádření MČ: „Souhlasíme s výhradou“ by znělo: „Nesouhlasíme s výstavbou z těchto důvodů“, což je určitě kvalitativní posun ve vztahu k developerům.

No a už to vypadalo na konec, když přišel klíčový, mimořádný bod zasedání, a to instalace Karla Janka do pozice placeného místostarosty (myslím, že se to označuje jako uvolněná funkce). Starosta dlouho uváděl, jak je důležité lobovat na Magistrátu, a jak se tam nyní obměnila ½ rady, jak se musejí získávat kontakty na správné lidi, jak a komu nabíhat…. A právě na to by bylo dobré, kdyby místostarosta měl čas a sehnal tímto způsobem peníze. Proti tomu se ozval pan Ducháček s tím, že nechce být zatahován do podobných zákulisních věcí a o peníze se má žádat čistě a transparentně. Replika vyzněla ve smyslu, že tak nic nikdo nikdy na Magoši nezískal a je to čirá utopie. Mělo následovat hlasování o instalaci K. Janka. V tom se přihlásil předseda SPV, požádal o přestávku pro poradu zastupitelů SPV, starosta žertoval, že mají minutu a ať s sebou hodí. Přestávku využili i ostatní zastupitelé na odskočení a po pár minutách se pokračovalo. Robert přednesl protinávrh a to byla pecka! Instalovat K. Janka na full-time a jeho plat pokrýt z úspory = zrušení funkce tajemnice MÚ. To byl šrapnel, ticho, které by se dalo krájet. Někteří zastupitelé detailně analyzovali očima podlahovou krytinu, někteří tím byli zaskočení, někteří evidentně ne. Starosta se snažil vysvětlit, že je nevhodné to takto vázat na sebe, že by se mělo hlasovat o původním návrhu, ale neuspěl. Pak přišel virbl a hlasovalo se. Část zastupitelů viditelně zbledla, představa hlasovat a vyjádřit veřejně svůj názor pro ně byla evidentně nová a evidentně se jí zalekli. Paní Petrová seděla v sále, Karel Janko taky a asi různé strany měly své strategie, které mohli vést buď ke slávě, nebo zatracení. A teď záleželo na tom, přidat se rychle na vítěznou stranu. Tři zastupitelé za SPV hlasovali hned a jasně za protinávrh a budiž jim ke cti, že tak udělali bez otálení. Karel Janko hlasoval také pro a i pan Vojáček po chvilce váhání zvedl ruky. Scházel jediný hlas, aby byl protinávrh schválen. Nebudu jmenovat, je to otázkou osobní statečnosti jednotlivých zastupitelů,  ale bylo skutečně nedůstojné, když se někteří rychle otáčeli na všechny strany, počítali ruce a tu svojí drželi nesměle v úrovni ramen a oscilovali s ní mezi pozicí pro a proti. V očích některých zastupitelů byl takový děs, jako by kráčeli v ústrety Všemohoucímu. Na konec se ale žádná další ruka nezvedla a bylo vymalováno.  Janko nic, Petrová zůstává. Ještě se hlasovalo, kdo se zdržel, to byli ostatní, starosta byl proti. Atmosféra fakt hustá, tázavé pohledy, nevyslovené výčitky a nevyřčená otázka, kdo měl hlasovat pro a nehlasoval?

Zasedání bylo ukončeno a ještě zazněla z auditoria připomínka, že se v průběhu zasedání porušoval jednací řád a o některých věcech se nehlasovalo, i když se hlasovat mělo a předsedkyně kontrolního výboru byla vyzvána, aby se k tomuto vyjádřila. Následovala nějaká mlha, někdo chtěl hlasovat dodatečně, což po ukončení zasedání nejde (někteří lidé již odešli), nebo že se to přesune na další zasedání atd. Ale to již byly jen dozvuky po infarktovém zasedání. Během 5 minut vše skončilo, pár otázek bez odpovědi před vchodem do Plynu a po 22 hodině jsme se rozešli do mrazivé noci vstříc světlým zítřkům…

Michal

Comments are closed.