Komise či výbor, kde hledat jejich výtvor?

Vinoř je skutečná špička v počtu komisí a výborů zřízených starostou a zastupitelstvem!

Ze zákona musí mít městská část pouze výbor finanční a kontrolní a jen s tímto ansáblem si některé radnice vystačí. Kbely, jako část s rozšířenými pravomocemi, si zřídila 11 komisí a výborů, Čakovice jich mají 10, ale plyne to z jejich velikosti, protože mají Komisi pro Miškovice a Komisi pro Třeboradice (jinak by jich měli 8), Satalice mají devět a nám nejbližší Přezletice si zřídily 5 výborů a komisí, Jenštejn pouze 4 a dalo by se pokračovat dál a dál. No a kolik si myslíte, že jich má Vinoř?

Trochu napovím, je jasným rekordmanem… Má jich rovných 13, což je více než máme zastupitelů a zároveň stejný počet jako mají třeba v krajském městě Hradec Králové! Třináct výborů a komisí, třináct předsedů, v každém uskupení pár členů…. Ať počítám jak počítám, vypadá to že pomalu každý Vinořák v nějaké komisi či výboru musí sedět.

Nyní jen malá vsuvka, jaký je rozdíl mezi komisí a výborem a co nám o tom říká zákon o Zákon o hlavním městě Praze:

Zastupitelstvo městské části zřizuje výbory, vždy to musí být výbor kontrolní a výbor finanční, dále pak dle uvážení zřizuje jako své poradní orgány i další výbory.

Komise v případě Vinoře zřizuje starosta, jako své iniciativní a poradní orgány. Starosta může komise zřizovat a rušit podle potřeby, jmenovat a i odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.

U některých výborů, jako je třeba kontrolní a finanční, zákon přímo vyžaduje pořizování zápisů z provedených kontrol s popisem zjištěných nedostatků a návrhy nápravných opatření.

Tolik na vysvětlenou a můžeme se podívat na fungování těchto orgánů za poslední 4 roky ve Vinoř.

 Je všeobecně známo, že poslední komunální volby ve Vinoři vyhrála nadpoloviční většinou ODS, získala tím většinu v zastupitelstvu, post starosty i dvou místostarostů. Aby to nebylo málo, obsadila svými lidmi i většinu komisí a výborů. V běžně zavedených demokraciích je opozici svěřen minimálně kontrolní výbor, což se ve Vinoři skutečně událo, ale trvalo to jen pár týdnu, do doby, než výbor zveřejnil první kontrolní zprávu. Potom byl bleskově odvolán a zvolen nový, tentokrát už pod spolehlivou kontrolou ODS.  Z osmi výborů tak pěti  (finanční, kontrolní, pro sociální a zdravotní oblast, pro sport a spolky, pro dopravu, bezpečnost a životní prostředí) předsedal někdo z ODS . Opozice získala 3 výbory: KDU – pro školství; ČSSD – pro strategický rozvoj; Sdružení pro Vinoř – pro kulturu, archivaci a prezentaci (po rekordně krátkou dobu také kromě zmíněného Kontrolního výboru i Výbor pro životní prostředí).

U pěti zřízených komisí byli předsedové z řad občanů Vinoře, bez mandátu v zastupitelstvu, s výjimkou Stavební a bytové komise, kterou vedla opět nominantka za ODS. No a dlužno dodat, že práce a posty v komisích a výborech jsou částečně honorované, takže to není úplně zadarmo.

Občas si kladu otázku, proč je jich tolik, copak jsme Hradec Králové se sto tisíci obyvatel? Některé výsledky činnosti výborů a komisí vidíme kolem sebe, když Výbor pro kulturu organizuje plesy, koncerty a další kulturní akce, všimne si toho skoro každý. Když bytová komise doporučí přidělení bytu, vědí o tom minimálně ti, co chodí na zastupitelstvo a článek o výletu zástupců Vinoře do USA, podporovaný Komisí pro orální historii a mezinárodní spolupráci, se také nedal ve Vinořském zpravodaji přehlédnout. Ale co ostatní? V programovém prohlášení současného zastupitelstva stojí jasně dva body, jednak „Otevřená komunikace s veřejností“ a zároveň „Rozšíření záběru zveřejňovaných informací (internetové stránky….)“, tak je pojďme navštívit. Najít sekci „Zápisy z jednání výborů a komisí“ není problém a obsah stojí určitě za prozkoumání.

Předpokládám, že každá komise, nebo výbor se občas sejde (minimálně 1x za rok), něco řeší a udělá z toho nějaký zápis, buď jako odkaz pro budoucí generace, nebo jen prostě proto, aby v tom byl pořádek a vědělo se, co se řešilo a k čemu se dospělo. Přeci jen jsou to oficiální orgány městské části, často hospodařící s veřejnými penězi a zřizované v souladu se zákonem a ne dobrovolný spolek přátel chřástala polního v Pasohlávkách.

Budu hodně velký pesimista a řeknu si, že 13 komisí a výborů, krát 4 roky, sejdou se minimálně jednou za rok, to by tam mohlo být přes 50 zpráv a zajímavých zápisů, přečtu si co dělali, řešili, k čemu dospěli…. Našel jsem 8 zápisů od Finančního výboru pod vedením inženýra Ducháčka, který skutečně každý rok zveřejnil alespoň jednu zprávu a často je jejich obsah i zajímavý.  A dále? Nebudete tomu věřit, ale zbylých 12 komisí a výborů uveřejnilo za celé volební období dohromady celkem 4 zprávy! Komise pro podporu rodin jeden dokument „Zápis z veřejné diskuze na téma dětská hřiště ve Vinoři“ a Výbor pro kulturu, archivaci a prezentaci tři zápisy (všechny z roku 2012).  Zbylých 10 komisí a výborů pravděpodobně pracovalo v naprosté ilegalitě a za 4 roky na webu Vinoře neuveřejnily ani jeden dokument svědčící o jejich práci a možná i existenci. Zvláště u kontrolního výboru, kde zákon výslovně vyžaduje pořizování zápisů z provedených kontrol, je to na pováženou. Vysvětlením může být, že předsedkyně tohoto výboru, Ing.Lenka Turnerová CSc. z ODS dokázala jako jediná ze zastupitelů předsedat dvěma výborů najednou (kontrolnímu a pro sociální a zdravotní oblast) a oba nezveřejnily na webu Vinoře ani jeden jediný zápis!

A co zajímavého těch pár nalezených dokumentů obsahuje? Tak například hned první zápis finančního výboru v roce 2010 říká určitě chvályhodnou myšlenku: „Aby byl předložený rozpočet 2011 u některých položek, zejména na výdajové straně, výrazně redukován a aby případné rezervy obec použila k prospěchu všech obyvatel Vinoře.” Jednalo se o výdaje na mezinárodní spolupráci, výdaje na poslance a výdaje na činnost místní správy. S tím nelze než souhlasit, ale jestli se tak stalo, se už ani v dalších zápisech dohledat nedá.

Další rok přidává Finanční výbor (dále jen FV) mimo jiné doporučení „Dále opakovaně ušetřit finanční zdroje nejenom úřadu Městské části Praha –Vinoř ale i ZŠ resp. Vincentu vysoutěžením lepších cen zejména za dodávku energií, bankovních služeb, potravin“. Opět zlatá slova, která ale nebyla vyslyšena. V témže roce přináší FV zajímavou analýzu nákladů a zisku z bytového fondu a doporučuje byty neprivatizovat a dokládá to detailním rozborem. Zajímavé je, že o rok později, ve vyjádření k rozpočtu na rok 2013 FV opět konstatuje „…ušetřit finanční zdroje nejenom úřadu Městské části Praha –Vinoř ale i ZŠ resp. Vincentu vysoutěžením lepších cen zejména za dodávku energií, bankovních služeb, potravin…“, což už jsme se dočetli rok před tím, takže loňská doporučení nebyla brána vážně. Ostatně FV si již nebral servítek a v závěru uvádí: „Požadovaná dokumentace k některým veřejným zakázkám nebyla předložena vůbec…. některé malé zakázky nebyly zveřejněny na webu…. směrnice starosty nebyla aktualizována ve vazbě na platné zákony“ a vše končí konstatováním: “…úřadem nejsou dodržována schválená doporučení finančního výboru.“. Povážlivé konstatování!

A tento výčet obsahuje asi to nejzajímavější, co se dá o práci našich výborů a komisí vyčíst z jejich zveřejněných zápisů a zpráv.

A proto si kladu otázku, má smysl mít 13 orgánů při místní samosprávě, není přeci jen stejný počet s Hradcem Králové trošku zarážející? A proč dvě třetiny těchto komisí a výborů o své činnosti neuveřejní na příslušném místě, které je k tomu určeno, ani jednu jedinou řádku za 4 roky?

Doufám, že nové zastupitelstvo a starosta vzešlý z nadcházejících voleb se nad těmito otázkami minimálně zamyslí.

Michal Biskup

Comments are closed.