Nesouhlas s rozkopáním chodníků 23. 6. 2011

Informace z 8. jednání Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř, které se konalo dne 23. června 2011

Mezi nejzajímavější body jednání tohoto zastupitelstva zcela určitě patří následující:

Zastupitelé jednoznačně odmítli požadavek firmy Vydis s.r.o. o souhlasné vyjádření k územnímu řízení výstavby vedení elektronických komunikací společnosti Centralis s.r.o. v Praze Vinoři. Podle představ této firmy mělo dojít v ulicích Mladoboleslavské, Bohdanečské, Chaltické, Klenovské, Uherské, Čeperské, Českodubské, Velkoosecké, Mlázovické, Dražkovské a Dubanské k rozkopání cca 10 km chodníků ve správě MČ Praha – Vinoř za účelem položení optických kabelů a jejich napojení do objektů pro koncové uživatele.

Sdružení pro Vinoř souhlasí s odmítnutím udělení souhlasu pro územní řízení, protože se při jednání zastupitelstva zjistilo, že navržená trasa často prochází soukromými pozemky, s jejichž vlastníky nikdo nejednal. Také není jasné, pro jakou komunikační firmu mají být optické kabely položeny, jaké bude jejich praktické využití, ani cena případně nabízených služeb.

Zastupitelé za ODS schválili studii rekonstrukce garáží Bohdanečská 97 pro techniku MČ Praha – Vinoř, zázemí pro pracovníky čištění města a přestavbu podkroví garáží na archiv.

Jedná se o poněkud problematickou akci spočívající v rekonstrukci stávajících garáží pro zázemí techniky na údržbu zeleně a vysypávání odpadkových košů, protože od 1.7.2011 si tyto činnosti bude vykonávat MČ Praha – Vinoř prostřednictvím dvou vlastních zaměstnanců. Současně dojde k přestavbě podkroví nad garážemi tak, aby tam mohl vzniknout archív pro potřeby Úřadu MČ Praha – Vinoř, který dosud sídlí v 1. patře budovy staré školy na Vinořském náměstí. Celá stavba má být realizována do 2 mil. Kč a jde částečně o dřevostavbu. Stavba by podle pana starosty měla proběhnout do 30.6.2012 a část finančních prostředků se pokusí MČ Praha – Vinoř zajistit z Magistrátu hl. m. Prahy.

Sdružení pro Vinoř se domnívá, že v současné napjaté finanční situaci MČ Praha – Vinoř (výstavba malometrážních bytů, přestavba části staré školy na 2 třídy mateřské školky, nutnost dovybavení školní kuchyně apod.) není vhodné připravovat investici takového rozsahu. Pravděpodobně by archív Úřadu MČ Praha – Vinoř mohl zůstat v budově staré školy na Vinořském náměstí, nebo v jiném nebytovém prostoru, který vlastní MČ Praha – Vinoř a jehož adaptace by jistě vyšla levněji. Otázkou rovněž zůstává, zda je z požárního hlediska vhodné umístit listinný archív nad garáže
s autoprovozem a ještě navíc do dřevostavby.

Všichni přítomní zastupitelé podpořili návrh, aby MČ Praha – Vinoř k „Oznámení Magistrátu hl. m. Prahy o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů vybraných změn na udržitelný rozvoj území“ zaslala připomínku. Jde o požadavek MČ Praha – Vinoř zahrnout mezi tyto celoměstsky významné změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy také přesunutí obchvatu Vinoře z původního návrhu na propojení ulice Dražkovské s Mladoboleslavskou na nové vedení této komunikace v prostoru až za fotbalovým hřištěm. Na tuto změnu již probíhá na Magistrátu hl. m. Prahy tzv. zjišťovací studie. Investorem tohoto obchvatu by byl Magistrát hl. m. Prahy.

Sdružení pro Vinoř velmi vítá tuto přijatou připomínku a upozorňuje, že se jedná o jednu z jeho programových priorit, protože přesunutí obchvatu až za fotbalové hřiště výrazně posílí rezidenční charakter lokality Na Dlouhých a ulic Dubanské a Dražkovské, který měl být podle stávajícího konceptu územního plánu nesmyslně a nelogicky rozdělen nevhodným prodloužením ulice Dražkovské na ulici Mladoboleslavskou v těsném sousedství obytných domů.

Na závěr si Vás dovolujeme informovat o zasedáních Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř, která se budou konat ve 2. pololetí 2011, a to vždy ve čtvrtek 8.9., 20.10., 24.11 a 15.12.2011.

Comments are closed.