Stanovisko Finančního výboru MČ Praha – Vinoř

Stanovisko finančního výboru (dále jen „FV“) k návrhu rozpočtu Vinoře na rok 2013 včetně stanoviska FV k jednotlivým připomínkám občanů.

 

Požadované podklady k objektivnímu posouzení výše jednotlivých výdajových položek se FV z úřadu přes opakovanou žádost nepodařilo zajistit (detailní podklad obdržel FV „pouze“ ke skutečnému čerpání jednotlivých položek rozpočtu v roce 2012 – tedy detail skutečnosti a ne plánu na rok 2013 včetně zdůvodnění potřebnosti a účelnosti).

 

Závěr – stanovisko finančního výboru k návrhu rozpočtu obce na rok 2013:

a)   Struktura příjmů rozpočtu včetně celkové plánované výše příjmů byla vzata na   vědomí.

 

b)    Z důvodu nepředložení požadovaných informací k jednotlivým výdajovým položkám na rok 2013 nelze objektivně posoudit jejich potřebnost, účelnost. (Úřad od posledního zastupitelstva předložil „jen“ detail skutečných výdajů v roce 2012.) Z tohoto důvodu není FV schopen sdělit zastupitelstvu doporučení resp. nedoporučení přijetí navrhovaného rozpočtu obce na rok 2013.

c)    Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu přijmout usnesení, kde starosta obce prostřednictvím úřadu zajistí:

–      dodržování jednotlivých ustanovení Směrnice starosty o veřejných zakázkách (viz předložený Zápis z jednání FV zastupitelstva MČ Praha – Vinoř ze dne 21.11.2012),

–       uskutečnění společného výběru dodavatele elektřiny, plynu a pojištění majetku za obecní úřad, školu, Vincent atd.,

–       zajištění realizace, zastupitelstvem schválených, doporučení FV sděleného úřadu v rámci „Kontroly účelnosti a hospodárnosti vynakládání majetku obce v úřadu MČ Praha – Vinoř“ (viz zápis ze dne 26. 5. 2011).

 

 

Informace zastupitelstvu o obdržených připomínkách občanů Vinoře k návrhu rozpočtu na rok 2013.

FV obdržel do dnešního dne prostřednictvím úřadu MČ Vinoř k návrhu rozpočtu MČ Vinoř na rok 2013 celkem 15 připomínek od 4 občanů. Všechny připomínky (názory, stanoviska) občanů (bez uvedení jejich jmen), i když se některé opakují, jsou včetně stanoviska FV uvedeny níže.

 

1.         Forma zveřejněného návrhu rozpočtu pomocí velice jednoduché tabulky, bez bližšího vysvětlení některých kapitol a rozpadu velkých položek na větší detail, nedává příliš velkou možnost posoudit širší veřejnosti účelnost a efektivitu jednotlivých plánovaných výdajů.

Stanovisko FV

– souhlasí s připomínkou,

– stejnou připomínku neúspěšně uplatňoval FV opakovaně na úřadu MČ a na posledním jednání zastupitelstva v listopadu t.r.

 

2.         Bývá standardní postup, že rozpočet naplňuje nějaké předem definované a obecně deklarované priority obce na daný rok. Může to být kultura, školství, doprava…, bohužel ani po delším hledání jsem žádné takové cíle, jež by měl rozpočet reflektovat, nikde nenašel. Jsou finančnímu výboru, potažmo zastupitelstvu MČ Praha Vinoř tyto priority známé a lze se vyjádřit, zda rozpočet s nimi koreluje?

Stanovisko FV

– FV v návaznosti na jednání zastupitelstva považuje za obecně deklarované priority obce školství,  kulturu a  sport. Doprava zůstává prioritou Vinoře také, nicméně z hlediska řízení a zejména financování infrastruktury má obec omezené možnosti tuto prioritu výrazněji prosadit. Nicméně v oblasti jednání s ROPIDem ohledně autobusových linek a zvažování nových např. autobusových zastávek, přechodů pro chodce, semaforů atd. vyvíjejí představitelé obce značné úsilí,

– návrh rozpočtu s těmito prioritami koreluje.

 

3.         Významnou položkou rozpočtu je archiv ÚMČ, zde je nutno poznamenat, že na zastupitelstvu se opakovaně hovořilo o výstavbě archivu na dvoře ÚMČ spolu s rekonstrukcí nějakého staršího objektu na tomto místě. Pokud je mi známo, v tomto směru byly již podniknuty některé kroky směrem k vydání potřebních povolení stavebním úřadem Kbely, nicméně projektová dokumentace, jejíž část jsem měl možnost vidět, vzbuzuje pochybnosti, zda takto zrekonstruovaný objekt lze zkolaudovat a provozovat jako oficielní archiv. Mám na mysli zejména extrémně vysoké požadavky na normové zatížení podlah v archivech, kterým dle mého projekt neodpovídá. Je tedy otázkou, zda je zamýšlená položka rozpočtu ve výši 2,000,000 Kč na archiv správná a realizovatelná. Případně zda neexistuje efektivnější způsob vynaložení takové částky.

Stanovisko FV

– FV souhlasí s připomínkou (a nedoporučuje schválit tuto položku do doby předložení variantního řešení ukládání archiválií – minimálně varianta využití jiných vhodných prostor obce a varianta outsourcingu).

 

4.         Prakticky 6 milióny Kč je největší jednotlivou výdajovou položkou návrhu rozpočtu „Činnost místní správy“ a to bez jakéhokoli dalšího rozpadu. Vzhledem k tomu, že tento jeden řádek představuje čtvrtinu rozpočtu, je absence detailu zarážející a těžko si dovedu představit, že jeho výši lze obhájit jen odkazem na mandatorní výdaje. Lze v této souvislosti doplnit před schvalováním návrhu rozpočtu alespoň některé klíčové agregované údaje, např. kolik z toho jsou mzdové výdaje, kolik činí odměny a kolik tarifní složky platů, kolik úředníků tento výdaj zahrnuje a co dále se v této velké kapitole skrývá?

Stanovisko FV

– FV souhlasí s připomínkou. Další názor FV by byl totožný jako je uveden u připomínky označené číslem 1,

– FV získal od úřadu MČ Vinoř na opakovanou žádost „pouze“ rozpad této (i jiných položek) u skutečného čerpání finančních prostředků v roce 2012. Od této skutečnosti mohl alespoň částečně některé plánové položky lépe posoudit.

 

5.         Na projekt školní kuchyně je alokována částka čtvrt milionu Kč. Je skutečně reálné, že pouhý projekt na rekonstrukci (nikoli výstavbu zcela nové kuchyně) bude stát avizovanou částku?

Stanovisko FV

–  FV  vzal na vědomí stanovisko k tomuto sdělené panem starostou na posledním jednání zastupitelstva Vinoře v listopadu t.r. – je to maximální částka a má být vynaložena pouze v případě, že bude nezpochybnitelné, že jiná varianta zabezpečení stravování není možná.

 

6.         Na základě opakovaných podnětu mnoha občanu z nových sídlišť (v ulicích Českodubská, Semtínská i ze starší výstavby – ulice Uherská, Čeperská), jasně vyplývá požadavek na zřízení autobusové zastávky na ulici Mladoboleslavská, na začátku Vinoře. Bohužel z rozpočtu není patrno, zda je tento požadavek zohledněn, případně s jakou částkou se počítá pro výstavbu zastávky, nebo minimálně podporu jejího zřízení (např. výkup pozemku, terénní úpravy atd.)

Stanovisko FV

–       FV souhlasí s připomínkou. Další názor FV by byl totožný jako je uveden u připomínky označené číslem 1

 

7.         Závěrem si dovolím upozornit na odlišný způsob prezentace rozpočtu MČ, na stránkách Prahy 6, konkrétně například zde http://www.praha6.cz/vydaje_navrh11.html ,ale i na dalších stránkách je vidět, jak transparentně, se všemi vysvětlivkami lze popsat jak příjmovou, tak výdajovou složku rozpočtu a jakým způsobem jsou spolu s konkrétními příklady výdajů komentovány rozpočty minulé. Nepřispělo by k lepšímu vnímání činnosti místní správy, kdyby se zveřejněná jednoduchá tabulka s návrhem rozpočtu na 2013 alespoň trochu přiblížila formě, kterou volí třeba zmiňovaná Praha 6, případně může finanční výbor alespoň nějak obohatit návrh rozpočtu, třeba průvodní zprávu s komentáři , doporučeními a stanovisky výboru?

Stanovisko FV

– FV souhlasí s připomínkou. Další názor FV by byl totožný jako je uveden u připomínky označené číslem 1. Bez tohoto nelze další komentář FV poskytnout.

 

8.         Jednorázový výdaj určený na vybudování archívu nedoporučuji schválit
V dnešní době existuje mnoho způsobů jak outsourcovat tuto službu – uložení a manipulace s archivaliemi (odhaduji celoroční náklady ve výši tisíců korun). Jednorázový výdaj 2.000.000 není proto přiměřený.
Stanovisko FV

– FV souhlasí s připomínkou a nedoporučuje schválit tuto položku do doby předložení variantního řešení ukládání archiválií (minimálně varianta využití jiných vhodných prostor obce a varianta outsourcingu).

9.         Činnost místní správy v této formě nedoporučuji schválit. Položka téměř 6 milionů korun musí být rozdělena na menší položky a tyto porovnány s aktuálními náklady roku 2012. Po té je možno tuto položku diskutovat.
Stanovisko FV

– FV souhlasí s připomínkou. Další názor FV by byl totožný jako je uveden u připomínky označené číslem 1.

 

10.       Příjmy z prodeje 3 pozemků navrhuju pozastavit. Před zohledněním tohoto příjmu by měla proběhnout diskuse o dlouhodobém plánu rozvoje Vinoře a o z toho vyplývajících potřebách podržet vlastnictví, o tom či koupit nebo prodat příslušné nemovitosti.
Stanovisko FV

– FV má za to, že tato připomínka je určena výboru pro strategický rozvoj případně p. starostovi, který může iniciovat jednání o tomto i v rámci zastupitelstva a případně požádat tento výbor o jejich stanovisko.

11.       Forma zveřejněného rozpočtu
Celkově si myslím, že forma navrženého rozpočtu je nešťastná a trpí ve všech položkách chybou viz bod 2. Všechny položky by měly být rozloženy do rozumných detailů a porovnány s čerpáním v letech minulých. Aktuálním prostředím pro takové srovnání je formát Excel (nebo jiné tabulkové procesory).
Stanovisko FV

– FV souhlasí s připomínkou. Další názor FV by byl totožný jako je uveden u připomínky označené číslem 1 resp. 7.
12.       K výdajové položce 6171 – archiv úřadu:

Budovat nové prostory pro uložení archiválií považuji za investici zbytečně zatěžující rozpočet obce (předpokládaný náklad – 2.000 000 Kč!). Navrhuji deponovat archiv v jiném nebytovém prostoru v některé budově ve správě MČ Praha – Vinoř. Efektivní umístění ušetřených prostředků navrhuji ponechat v gesci Výboru pro kulturu, archivaci a prezentaci.

Stanovisko FV

– FV souhlasí s připomínkou, dále viz. Připomínka označená číslem 8.

           

13.       K výdajové položce 3316 – Ctěnický zámek muzeum – 40.000,- Kč:

Není mi zřejmé, proč je v návrhu rozpočtu navrhována tato částka, když ve Ctěnickém zámku není žádná vinořská expozice veřejně zpřístupněna?

Navrhuji o tuto částku posílit výdaje Výboru pro kulturu, archivaci a prezentaci ZMČ Praha – Vinoř.

Stanovisko FV

– FV má za to, že rozhodnutí zastupitelstva o této položce by mělo být uskutečněno ve vazbě na stanovisko Výboru pro kulturu, archivaci a prezentaci ZMČ.

 

14.       K výdajové položce 6171 – archiv úřadu – 2.000.000,- Kč:

Nesouhlasím s projektem dřevostavby nad garážemi úřadu. Podle mého názoru jde o nevhodný projekt zejména z požárního hlediska. Částka za uložení archiválií je vzhledem k celkové výši návrhu rozpočtu na rok 2013 značně vysoká.

Navrhuji zajistit uložení archiválií v jiném nebytovém prostoru v některé budově ve správě MČ Praha – Vinoř, případně drobnou adaptací některého z nebytových prostorů. Zbylou částku je možné ušetřit na budoucí potřebné investice (např. rekonstrukce školní kuchyně nebo potřebné investice do dopravně bezpečnostních prvků na zklidnění dopravy).

Je otázkou, zda byl tento záměr, včetně toho, že bude realizován z prostředků rozpočtu roku 2013 projednán s Výborem pro kulturu, archivaci a prezentaci ZMČ Praha – Vinoř.

Stanovisko FV

– FV souhlasí s připomínkou, dále viz. Připomínka označená číslem 8.

 

15.       Dále navrhuji, pokud je to možné, pro příští období podrobněji rozepisovat jednotlivé položky, zejména u běžných výdajů (např. místní správa), protože z návrhu rozpočtu nelze vůbec zjistit, na co konkrétně jsou navrhované částky určeny.

Stanovisko FV

– FV souhlasí s připomínkou. Další názor FV by byl totožný jako je uveden u připomínky označené číslem 1.

Za FV Josef Ducháček

Vinoř, 19. 12. 2012

Comments are closed.