Rozpočet Vinoře 24. 3. 2011

Dne 24. března 2011 se od 18.00 do 22.30 hodin konalo ve společenské místnosti v Chaltické (Plyn) 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř. Mezi jeho nejzajímavější body jednání patřilo:

  • Vyjádření souhlasu zastupitelstva s tím, aby městská část Praha – Vinoř odkoupila některé pozemky podél Vinořského potoka, resp. aby tyto pozemky koupil Magistrát hl. m. Prahy a svěřil je do správy městské části Praha – Vinoř. Takto získané pozemky by v budoucnu Vinoři mohly sloužit jako součást okružní stezky kolem rybníku Velká Obůrka.
  • Zastupitelé schválili rozpočet městské části Praha – Vinoř na rok 2011, a to jako vyrovnaný v částce nákladů cca 16,5 mil. Kč a výdajů cca 16,5 mil. Kč. Schválený rozpočet bohužel obsahuje jen velmi málo položek potřebných k realizaci ambiciózního „Programového prohlášení rozvoje městské části Praha-Vinoř 2010 – 2015“. Rozpočet pro rok 2011 tak počítá pouze s kapitálovými výdaji ve výši 2 mil Kč na sociální byty Mladoboleslavská č. 13 a s částkou 547 tisíc Kč nazvanou „ZŠ studie/projekt“, což je pravděpodobně částka určená na realizaci přestavby staré budovy ZŠ na nové třídy MŠ.
  • Zastupitelé rozhodli přesunout na další jednání zastupitelstva (12.5.2011) žádost farnosti o příspěvek na opravu varhan v kostele Povýšení sv. kříže ve Vinoři. Z jejich diskuse vyplynulo, že předběžně jsou ochotni uvažovat o poskytnutí částky až 50.000 Kč za předpokladu že se podaří najít úsporu v některé ze stávajících výdajových kapitol vinořského rozpočtu.
  • Nesouhlas zastupitelů s návrhem na změnu využití pozemku p. č. 1577/11, který požadoval zvýšit stávající koeficient zastavěnosti OB-B na OV-C, a umožnil by tak hustší výstavbu na tomto území.
  • Zastupitelé také dovolili zbývající 4 členy Kontrolního výboru a rozhodli o začlenění Výboru pro životní prostředí do Výboru pro dopravu a bezpečnost s tím, že ze zaniklého Výboru pro životní prostředí přejdou do nově sloučeného výboru pouze 2 jeho dosavadní řadoví členové.
  • Diskuse občanů se zastupiteli, která byla tentokrát velmi obsáhlá, se mimo jiné týkala způsobu a důvodů odvolání všech členů Kontrolního výboru, které se událo na minulém zasedání zastupitelstva. Naprostá většina vystupujících se k tomuto kroku vyslovila kriticky a vyjádřila s ním nesouhlas. Dále se diskuse týkala výhrad vůči činnosti a programovému zaměření centra VINCENT (Vinořské kulturní a vzdělávací centrum), zejména s ohledem na požadavky a potřeby vinořských maminek s malými dětmi, a také nedostatečné kapacity mateřské školky. Zastupitelé slíbili zorganizovat setkání zástupců veřejnosti s ředitelem Vincentu.

Novinkou tohoto jednání zastupitelstva bylo to, že diskuse občanů se zastupiteli probíhaly vždy k jednotlivým bodům, před tím, než o nich zastupitelé hlasovali. Stalo se tak na základě upozornění členů Sdružení pro Vinoř, kteří předem informovali vedení městské části Praha – Vinoř o stanovisku Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 3/2008 – „Právo občana obce vyjádřit na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem“.

Z tohoto stanoviska jednoznačně vyplývá, že občanům musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané. To znamená, že tuto možnost vyjádřit se musí mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně projednána. Zákonným požadavkem přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení).
Sdružení pro Vinoř je přesvědčeno, že tento postup povede k naplnění zákona a přiblíží výkon samosprávy blíže k občanům Vinoře.

Comments are closed.