Věc: Připomínka k návrhu změny č.4 územního plánu obce Radonice projednávaného dne 17. července 2015

Nesouhlasíme s návrhem změny č. 4 v lokalitě č.4 na změnu nezastavitelných ploch pro zemědělské využití na zastavitelnou plochu pro zemědělskou výrobu.

Důvody našeho nesouhlasu jsou následující:

  • Dotčená plocha bezprostředně sousedí s vinořským biocentrem. Jde o jedinečný přírodní útvar, kterým prochází biokoridor.
  • V důvodové zprávě k návrhu změny se uvádí: “Prostor je v dostatečné vzdálenosti od zástavby v Radonicích a Horních Počernicích (MČ Praha 20), tím nemůže v žádném případě dojít k zatížení obce hlukem, případným zvýšeným provozem dopravních prostředků ani jinými negativními vlivy.” Už se zde ale neuvádí, že lokalita č.4  je v bezprostředním sousedství s vinořskou rezidenční zástavbou, asi 300 metrů od ulic Ke Mlýnku, U Bakaláře, V Obůrkách a V Podskalí, jejichž rezidenti mohou být zmíněnými negativními vlivy přímo postiženi.
  • V textové části návrhu se uvádí: „Nově zastavitelné plochy budou využívány ke zpracování zemědělských produktů stávající zemědělské farmy“. Nic bližšího zpráva neuvádí a víc jsme se nedozvěděli ani na přímý dotaz na starostu obce a majitele farmy. V této chvíli tedy vůbec neznáme míru a rozsah případné hlukové, pachové a jiné zátěže pro naše území.

Z těchto důvodu vyjadřujeme s oznámeným návrhem nesouhlas a obavu z jeho možných negativních dopadů.

Za Sdružení pro Vinoř Robert Rytina, předseda SPV

  31.7.2015, Praha – Vinoř

Comments are closed.