Strategický rozvoj – 1.díl

Zápis z  přípravné schůze Výboru pro strategický rozvoj a výstavbu,

konané dne 21. listopadu 2014

Přítomni:   David Smoljak (zastupitel MČ), Ing. Michal Biskup (zastupitel a zástupce starosty MČ), Ing. Mária Smoljaková, Ing.arch. Jana Zacharová, Ing. Johana Benešová, JUDr.Petr Syrovátko, Ph.D., Ing. Pavla Bendová

Výbor pro strategický rozvoj a výstavbu (dále jen „Výbor“) se sešel na přípravném jednání ve výše uvedeném složení. Předsedou výboru je zastupitel MČ Praha – Vinoř p. David Smoljak. Za členy Výboru jsou navrženi výše uvedení přítomní občané MČ, jejichž členství nastane schválením jejich kandidatury na nejbližším jednání zastupitelstva dne 25. listopadu 2014. O výsledku jednání budou kandidáti informováni.

Výbor se sešel v předstihu před jednáním zastupitelstva, aby alespoň neformálně projednal aktuální úkoly. Zároveň se přítomní domluvili na způsobech spolupráce a prioritách Výboru pro nejbližší období.

1) David Smoljak informoval přítomné o aktuálním úkolu – dopisem ze dne 6. 11. 2014 byl úřadu MČ doručen návrh aktualizace „Územně analytických podkladů hlavního města Prahy (ÚAP)“ k připomínkám. Předložený návrh ÚAP obsahuje rovněž problematický návrh trasy „pražského okruhu“, včetně koridoru Březiněves – Satalice. Navržená trasa protíná katastrální území MČ v jeho východním výběžku, ve východní a jihovýchodní části MČ (směrem na Radonice a Satalice) prochází v bezprostřední blízkosti obytné zástavby a rovněž Přírodní rezervace Vinořský park a Přírodní památky Bažantnice v Satalicích. K návrhu ÚAP je možné se vyjádřit ve lhůtě 60 dní od doručení, nicméně připomínky je nutné zpracovat dříve, aby je bylo možné před odesláním předložit ke schválení zastupitelstvu MČ na jednání dne 16. prosince 2014. Přítomní převzali poklady v elektronické podobě a přislíbili individuální zpracování připomínek (zaměření zejména na okruh, cyklostezky, zeleň, golf), jež budou kompletovány na další schůzce „Výboru“ cca za dva týdny.

  1. Smoljak informoval o možnosti připojit se ke společné iniciativě dalších MČ Prahy, jež mají k navrhované trase „pražského okruhu“ rovněž námitky (MČ Suchdol, Lysolaje, Dolní Chabry, Ďáblice a Radonice, Satalice, Nebušice, Běchovice a Horní a Dolní Počernice). Všichni přítomní souhlasili s návrhem, aby byla zjištěna možnost společné strategie s ostatními dotčenými MČ (zejména se Satalicemi), a to jednak při vypracování připomínek k ÚAP, jednak v rámci podání podnětu ke správnímu soudu. (zajistí D. Smoljak)

2) Michal Biskup informoval o některých probíhajících řízeních, např. řízení na zázemí projektu „Golf Vinoř“.  Rovněž navrhl rozsah úkolů, jimiž se bude zabývat Výbor (M. Biskup ve spolupráci se stavební techničkou, paní Mejvaldovou, budou řešit jednoznačné kauzy typu zřízení věcného břemena, příprava na jednání zastupitelstva apod.), na komplexnějších úkolech bude spolupracovat Výbor, podněty pro práci výboru ze strany úřadu MČ bude zprostředkovávat M. Biskup.

V Praze dne 23. 11. 2014

Zapsala: J. Benešová

Comments are closed.