Naše odpovědi na otázku Jakou chceme školu ve Vinoři?

Byli jsme osloveni iniciativou Jakou chceme školu ve Vinoři?, abychom poskytli své odpovědi na pět otázek ke školství ve Vinoři. Zde jsou naše odpovědi.

1) Jaké výzvy má podle Vás před sebou vinořská základní škola v následujících čtyřech letech?

• Zajistit či udržet kapacitu školy, aby pojmula všechny děti bydlící ve Vinoři, které budou mít o studium v naší škole zájem.

• Zajistit ve spolupráci se zastupitelstvem MČ dostatečné nebo alespoň férové financování v porovnání s ostatními školami Prahy a Prahy 19.

• Více komunikačně otevřít školu vůči rodičům, považovat rodiče za partnera!

• Zapojit se do aktivit, které umožní srovnání kvality naší školy se školami v okolí.

• Průbežně aktualizovat a konkretizovat Školský vzdělávací program (ŠVP), zaměřit se na:
   – práci s informacemi
   – přípravu na řešení neznámých úloh
   – týmový přístup
   – zodpovědnost za sebe i potřebné.
  Cíle stanovit tak, aby jejich plnění bylo možno snadno měřit.

• Posílit autoevaluační nástroje, neustále zjišťovat úspěšnost plnění cílů z ŠVP, a to nejen z pohledu plnění osnov každého předmětu, ale i z pohledu vývoje osobností žáků a třídních týmů. V návaznosti na tyto výsledky hledat prostor pro zlepšení, stanovit rozvojový plán každého učitele, atd.

• Zlepšit zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a při klasifikaci skutečně přihlížet k případným vývojovým poruchám.

• Pro mateřskou školku platí přiměřeně vše viz výše.

   
2) Jaké jsou podle Vás silné stránky vinořské základní školy?

Management školy zajistil v posledních letech, kdy počet nových žáků “explodoval”, dostatečnou kapacitu budovy i učitelského sboru. V rámci omezeného rozpočtu pokryl všechny základní potřeby školy. Ve škole je stabilní učitelský tým. To samé platí i pro mateřskou školku.
Jsme si vědomi, že v minulosti, i u námi kritizovaných oblastí, došlo ke zlepšení. Je to například vyřešení problému s telefonickým spojením do školy, které škola vyřešila moderní telefonickou ústřednou. Nebo zavedení průhlednějšího způsobu rozdělování prvňáčků do tříd, prodloužení provozu školní družiny do 17h, atd.


3) Jaké jsou podle Vás slabiny vinořské základní školy?

Hlavní slabinou je nedostatečná komunikativnost. To neplatí pro všechny, mnoho učitelů komunikuje víc než příkladně. Bohužel však není vidět, že by komunikativnost byla hodnotou pro celou školu. Dobrým vzorem by mohla být například iniciativa „rodiče vítáni“. Jen vzájemná informovanost a komunikace může zajistit, aby rodiče a učitelé táhli za jeden provaz, aby se ve výchově dětí doplňovali a ne si výchovu navzájem ztěžovali.

Dále se domníváme, že by škola měla více pracovat se svým dobře vystavěným ŠVP „Vzdělání = šance“. Konkretizovat cíle a zlepšit autoevaluační procesy, aby přesně věděla, které cíle ŠVP neplní nebo plní slabě. Toto plnění použít při auditování učitelů, jejich ohodnocování a dále při plánování průběžného rozvoje jednotlivých učitelů a kontrole jeho plnění. Své úspěchy a neúspěchy by škola měla proaktivně rodičům sdělovat, sebevědomě se těšit ze svých silných stránek a stanovovat konkrétní plán, jak zlepšit stránky slabé.

Toto vše by mělo zajistit shodu a porozumění mezi rodiči a školou, školou a rodiči.

4) Co v souvislosti se základní školou podle Vás vinořští rodiče řeší nejvíce?

Netroufáme si odhadnout, co řeší každý rodič, protože různá starost každého z nás vyplývá z naší přirozené různosti. Do našeho programu a této naší odpovědi jsme se snažili zapracovat jak osobní zkušenosti členů SpV, tak i jejich přátel a známých. A ty jsme tu popsali. Kromě nich víme o diskusích o kapacitě a ‘otvíracích hodinách’ ranní a odpolední družiny, kvalitě jídelny, …

Nicméně rovněž nás zajímá názor těch rodičů, kteří své děti do naší školy nepřihlásili. A podle naší zkušenosti je důvodem právě slabá komunikativnost, jakási uzavřenost, naší školy.

Věříme, že negativní názory jsou úžasným zdrojem pro budoucí rozvoj každého zdravého kolektivu. Špatný není ten, kdo dělá chyby, ale ten, kdo si chyby neuvědomuje, kdo nestojí o kritické názory okolí a kdo není schopen na ně reagovat. Proto je aktivní zájem o veškerou zpětnou vazbu podmínkou pro to, aby škola mohla kvalitativně stále růst.

5) Jaké budou Vaše priority v oblasti školství, pokud se dostanete do zastupitelstva?

Mezi naše hlavní priority bude patřit zajištění dostatečných finančních prostředků a jejich efektivní využití.

Dále je naší prioritou otevření se školy rodičovské veřejnosti, tedy partnerská komunikace. Chceme pomoci managementu školy pochopit důležitost tohoto konceptu a s pomocí iniciativy ‘rodiče vítáni’ navrhnout konkrétní kroky, jak toho dosáhnout. Mezi takové hodnoty patří například:

• partnerský způsob komunikace (oslovený si udělá vždy čas, slušně na požadavky reaguje, při odmítnutí vysvětlí důvody)
• rodiče se dostanou bez problému do školy (nezaměňovat s průchodem bez kontroly)
• rodiče mají k dispozici informace, co a kdy se děje
• prospěch dětí se neprobírá před ostatními rodiči
• používání alternativních způsobů informování o prospěchu dítěte
• pravidelné konzultační hodiny

V neposlední řadě chceme, aby management školy mohl pozitivně motivovat učitele k průběžnému zvyšování odbornosti, schopnosti naše děti zaujmout a naplnit hlavní cíl každé školy – připravit pozitivní a aktivní dítě na dospělý život, s chutí k dalšímu vzdělávání a radostí z práce na sobě a kolektivu, do kterého patří.

Comments are closed.