Nový jednací řád 12. 5. 2011

Informace z květnového jednání Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř konaného 12. května 2011

Mezi nejdůležitější bod jednání zastupitelstva zcela určitě patří schválení návrhu nového Jednacího řádu zastupitelstva, který bude účinný od 1. června 2011.


Podle nového znění bude možné, se aby každý občan Vinoře mohl ústně vyjádřit v délce maximálně 3 minut v rozpravě před hlasováním ke každému projednávanému bodu programu zastupitelstva.

Dále návrh opětovně zavádí zveřejňování zápisů ze zasedání způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet), a to do 7 dnů po skončení zasedání.

Sdružení pro Vinoř velmi vítá a podporuje přijatou změnu. Tato změna Jednacího řádu zastupitelstva je naplněním úsilí Sdružení pro Vinoř, které od počátku listopadu 2011 intenzivně prosazovalo větší otevřenost úřadu městské části občanům, zejména v oblasti zpřístupnění základních informací o činnosti a jednání zastupitelstva na internetu.

Mezi další důležité projednané body jistě patří schválení návrh záměru na minimální dovybavení a úpravu školní kuchyně v částce cca 1,75 mil. Kč, tak aby bylo možné od 1.9.2011 rozšířit počet vydávaných obědů na minimálně 800 kusů.

Tento záměr úzce souvisí s právě probíhající rekonstrukcí staré budovy základní školy na 2 další třídy mateřské školky. V diskusi zastupitelů s občany se ovšem opět objevila budoucí možnost svěřit provoz školní kuchyně externí cateringové firmě.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že proti takovým snahám je Sdružení pro Vinoř připraveno se vždy velmi důrazně ohradit. Důvodem je to, že stravování našich dětí není možné porovnávat jen ekonomickými měřítky a naprostá většina z nás má osobní velmi negativní zkušenosti s tímto cateringovým způsobem stravování, jehož hlavním cílem je finanční zisk, nikoliv zdravá a chutná strava pro naše školáky.

Ze zajímavé diskuse zastupitelů s občany uvádíme následující:

Na dotaz z pléna, jak je daleko příprava a realizace nové autobusové zastávky MHD pro lokalitu na Dlouhých, odpověděl pan místostarosta Karel Janko, že podle aktuálních jednání na Magistrátu hl. m. Prahy by měla být na tato nová zastávka umístěna na ulici Mladoboleslavské poblíž plynového výměníků (křižovatka do Satalic). Bohužel realizace se nedá předpokládat dříve než za 2 až 3 roky s ohledem na budoucí výstavbu kruhového objezdu. To je samozřejmě informace, které obyvatele této části Vinoře nepotěší, a proto Sdružení pro Vinoř bude prosazovat takové řešení umístnění nové zastávky MHD, které nebude závislé na výstavbě nového kruhového objezdu před Vinoří, jehož časová realizace může být v nedohlednu.

K dalšímu dotazu, zda se městská část Praha – Vinoř odvolala proti územnímu rozhodnutí o umístnění stavby a o dělení pozemku pro stavbu „Rezidence Vinoř“, které vydal stavební odbor Praha – Kbely, odpověděl pan starosta František Švarc, že nikoliv, že to nepovažuje za smysluplné.

Je zarážející, že se vedení městské části Praha – Vinoř alespoň nepokusilo využít svého procesního postavení jako účastníka řízení a nereagovalo na skutečnost, že 2 důležité uplatněné námitky, které se týkaly nesouhlasu s navrhovanou výškou 3 obytných domů a nesouhlasu s využitím ulice Dubanské jako obslužné komunikace k Rezidenci Vinoř, nebyly stavebním odbore Praha – Kbely akceptovány.

Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na další 8. jednání Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř, které se bude konat 23. června 2011.

Comments are closed.